14 At sa babae'y ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan, na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon, at mga panahon, at kalahati ng isang panahon. }, 032 - Preparing the Way for the Kings of the East (Revelation 13-16), The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Revelation 13:18 King James Version (KJV). Revelation 21. Tagalog Bible: Revelation. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Revelation, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. The similar number of heads and horns reveals that the beast is from the dragon and like the dragon in wickedness. Revelation 13 New King James Version (NKJV) The Beast from the Sea. Michael Fights the DragonColoring Page | Ages 7 - 14, The Beast OvercomeA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 17At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. 10Kung ang sinoman ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya: kung ang sinoman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. 18 Now the birth of Jesus Christ happened this way. The Beast out of the Sea. Read Revelation 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 11At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. The first is the beast from the sea . Revelation 13. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) REV 13:16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: REV 13:17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Many people today love the sea, but as a whole the Jewish people in Biblical times regarded the sea as a wild, untamed, frightening plac… Revelation 19. It was a frightful monster! Revelation 13. Revelation 20. This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. { Revelation 13:15–18 15 And he had power to give † life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not n … 7At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Preterism, A Commentary of Revelation 13:18: Nero Caesar the Beast and the 666 Gematria 2017/11/04 - Daniel & Revelation Seminar 13 - Revelation 16 - Jun Lumingkit [tagalog ... More information Find this Pin and more on Jun Lumingkit Seminar 1-16, Daniel to Revelation Episode, and the 7 … (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. "THE BOOK OF REVELATION" Chapter Thirteen This chapter reveals two agents the dragon (Satan) would use in carrying out his war against the people of God. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Dito'y may karunungankarunungan. bHasStory0 = true; Doctrine of Faith 60 Revelation 13:16-18 King James Version (KJV). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Chapter 13 reveals the most amazing and terrifying image of a beast. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. -- This Bible is now Public Domain. 8At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. Revelation 13:1 - 18. 18Dito'y may karunungan. i. And I saw a beast coming out of the sea. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay AnimAnim na raan at AnimAnim na pu't AnimAnim. ... 18 Here is a wisdom. Revelation 13:1-18—Read the Bible online or download free. Bookmarks. 18 Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. 13 Then [] I stood on the sand of the sea. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Then I stood on the sand of the sea: In Revelation 12, John’s vision mainly had heaven in view. And I saw a beast coming out of the sea. document.write(sStoryLink0 + "

"); 14At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim. Pahayag 13:16 - At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. karunungan'To have intelligence, as in Revelation 13:18, signifies being in illumination from the Lord. 15At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. That number is 666." 18 Here is wisdom. Learn how to count the numbers in Tagalog. animLike most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. A number indeed is both assigned to the name of the beast repeatedly, and in Revelation 13:18, only to the beast itself: and Rupertus Tuitiensis on Ap. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name() 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion() The dragon gave the beast his power and his throne and great authority